Sigfrido – di F.Saba Sardi e P.Ventura

Tratto da Sigfrido di Francesco Saba Sardi e Piero Ventura, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1981
.
.
.

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi

Sigfrido ©P.Ventura- F.Saba Sardi